Een school met ♥ voor kinderen

logo

(053) 433 37 90

info@obstwekkelerveld.nl

Schietbaanweg 30

7521DB Enschede

Consent

Samenwerken telt op Obs Twekkelerveld.

2016-03-14T15:19:08+01:00

Iedereen wordt blij van een compliment van mij.

2016-03-14T15:19:18+01:00

Wij behandelen elkaar met respect, dan blijft iedereen opgewekt.

2016-08-09T13:13:36+02:00

Wees niet bang voor het stellen van een vraag, op Obs Twekkelerveld helpen wij elkaar graag.

2016-08-09T13:15:26+02:00

Consent

Consent EnschedeObs Twekkelerveld is onderdeel van Consent. Stichting Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten  Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Dit zijn 33 veelkleurige  scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ruim 7200 leerlingen volgen onderwijs op één van onze scholen, als basis voor een goede toekomst.

Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om kinderen een stevige basis te bieden om de onzekere toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve vaardigheden zijn daarvoor niet meer voldoende. Waar het vooral om gaat is: leren leren, leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren. Onze ‘merkbelofte’ luidt: ’Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug.’

Vanuit deze missie hebben we vier kernwaarden geïdentificeerd die leidend zijn voor onze ontwikkeling. Die delen we en dat bindt ons. Deze kernwaarden zijn: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend. Deze vier kernwaarden vormen de basis van onze strategische visie.

Excellent

Aantrekkelijk

Excellent houdt voor ons allereerst in: streven naar het hoogst haalbare. Dat betekent dat wij er alles aan zullen doen om met elk kind zijn of haar top te bereiken. We bieden daarmee excellent onderwijs, niet alleen in de basiskennis en -vaardigheden, maar ook zeker de ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’: plannen, de juiste vragen stellen, informatie selecteren en betekenisvol verwerken, problemen oplossen, creatief denken en sociaal-emotionele vaardigheden.

Ecxcelleren betekent ook dat we een excellente organisatie zijn, met uitstekende leerkrachten, leidinggevenden en ondersteuners. Zij kenmerken zich door een lerende houding; de voortdurende wil om het nóg beter te doen. Passie, plezier en persoonlijke aandacht zijn daarbij vanzelfsprekend. De Consent-scholen werken samen om elkaar talenten en expertise optimaal te benutten.

Aantrekkelijk betekent dat Consent-scholen onderscheidend zijn, een ‘sterk merk’ in de wijk of stad uitstralen: Consent, daar wil je bij horen! Voorwaarde is excellent onderwijs, uit ieder kind halen wat er in zit en de leerlingen een stevige basis bieden. Daarnaast zijn wij ons bewust van het gevoel en de indruk die onze scholen oproepen bij een (eerste) bezoek (gebouw, leermiddelen, sfeer, openheid, normen, veiligheid en aardige omgang met kinderen). Het draait – naast prestaties – vooral om passie, plezier en persoonlijke aandacht.

Wij zijn in de eerste plaats aantrekkelijk voor ouders. Dit betekent dat wij hen zien als volwaardige educatieve partners.

Wij zijn ook aantrekkelijk voor onze werknemers. Dit houdt in dat we met elkaar en voor elkaar een inspirerende werkomgeving creëren waarin wij optimale onderwijskwaliteit bieden en gezamenlijk werken aan innovatie en vernieuwing.

Betekenisvol

Verbindend

Betekenisvol houdt vooral in dat datgene wat we leveren ‘er werkelijk toe doet’ voor onze leerlingen en hun toekomstige leven. Door een beroep te doen op alle vormen van intelligentie (verbaal, mathematisch, lichamelijk en sociaal) stellen wij kinderen in staat, uitgaand van hun eigen kracht, zich breed te ontwikkelen.

Betekenisvol betekent eveneens dat we ons bewust zijn van onze identiteit en onze rol binnen de samenleving. Ieder kind is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij leren kinderen om respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Iedereen doet ertoe en mag zijn wie hij of zij is.

Betekenisvol houdt ook in dat wij kinderen helpen zich zodanig te ontwikkelen dat zij nu en later een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen bieden. ‘Streven naar geluk voor zichzelf en een bijdrage leveren aan het geluk van anderen’.

Verbinden houdt voor ons in: de ontwikkeling van hechte sociale netwerken rondom leerlingen, onderling en door verbinding van personeel met ouders, de wijk en de maatschappelijke instellingen. Dit betekent dat de school zich ontwikkelt tot centrum van de wijk als bindende factor in het sociale netwerk. We zijn toegankelijk voor iedereen en we zijn ons daarbij bewust van omstandigheden die de kansen van onze leerlingen beïnvloeden en van onze als school hierin.

Het perspectief is dat elke school een kindcentrum is en plaats biedt aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.  Verbindend houdt daarmee in dat we de mogelijkheden in onze buurt kennen en de kansen op samenwerking met collegascholen en andere organisaties actief opzoeken en benutten. Dit is niet alleen in het belang van onze kinderen, maar heeft ook ten doel om schaarse (overheids)middelen en voorzieningen zo effectief mogelijk te gebruiken.