Een school met ♥ voor kinderen

logo

(053) 433 37 90

info@obstwekkelerveld.nl

Schietbaanweg 30

7521DB Enschede

MR

MR

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school Obs Twekkelerveld heeft een MR en wordt vertegenwoordigd door 3 ouders en 3 personeelsleden. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder weet wat de MR doet voor de school en wie uw aanspreekpunten zijn als u bijvoorbeeld een onderwerp op de agenda van de school wilt hebben.

Rechten MR
De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht
    Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht
    Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
  • Instemmingsrecht
    Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Wat doet de MR?
In de praktijk komt het erop neer dat de MR ongeveer eens per 6 weken vergadert. Tijdens de vergadering informeert Maaike Buursink ons over de lopende zaken binnen de school. Ook legt zij voorgenomen besluiten van de school aan ons voor, waarover de MR moet adviseren of waarvoor instemming van de MR nodig is, alvorens de school tot een bepaald besluit over mag gaan. Een week na de vergadering gaan twee afgevaardigden van de MR (een ouder en een personeelslid) naar de MR van Consent, waarvan Obs Twekkelerveld een onderdeel is.

Verschil Ouderraad en Medezeggenschapsraad
De ouderraad overlegt met de ouders over het beleid voor de toekomst. Bij problemen op school die van belang zijn voor ouders, roept de ouderraad meestal de ouders bijeen voor overleg. De ouderraad kan ook aan de medezeggenschapsraad vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u een keer een vergadering bijwonen? Wilt u dat laten weten aan één van ons?