Missie en visie

Wij zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen. Er heerst rust en een prettige sfeer in de school. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en streven ernaar dat elk kind een ononderbroken ontwikkeling doormaakt. Onze ambitie is, aansluitend op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften, het maximale uit de leerlingen halen. Ouders/verzorgers en school zijn partners in het begeleiden van de kinderen. In de basisvaardigheden geven wij expliciete directe instructie en stemmen wij de lessen af op wat onze leerlingen nodig hebben om het doel te behalen als sleutel voor gelijke kansen. We activeren onze leerlingen en geven effectieve feedback op het leerproces van de leerlingen Daarnaast hebben we aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen waarbij we door middel van thematisch te werken de nieuwsgierigheid prikkelen en kinderen voldoende kennis meegeven over de wereld.

We hebben 5 kernwaarden vastgesteld die ons richting geven in hoe we ons onderwijs inrichten:
1. Geluk: We sturen op geluk waarbij het vergroten van het welbevinden en de betrokkenheid van de
kinderen centraal staat.
2. Talenten: We helpen de kinderen hun eigen talenten te ontdekken en te vergroten. We gebruiken
hiervoor de talentgesprekken.
3. Nieuwsgierig: Door nieuwsgierig te zijn en nieuwsgierige vragen te stellen dagen we elkaar uit om
dieper na te denken over kwesties. Met een nieuwsgierige houding ontdek je hoe dingen in elkaar
zitten en ontdek je achtergronden en culturen in de wereld.
4. Jezelf zijn: We vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn, met je eigen identiteit.
5. Respectvol: We verwachten een respectvolle houding naar de identiteit en mening van anderen. Zo
leren onze kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving.

Identiteit en burgerschap
OBS Twekkelerveld is een basisschool voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Het leert ze samen leren, samen spelen en samen leven. Onze school is er voor iedereen, ongeacht geloof, geaardheid, ras of huidskleur. In ons onderwijs wordt aandacht besteed aan de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in huidige Nederlandse samenleving. Normen en waarden zijn belangrijk binnen de school evenals openstaan voor ieder mening. Wij vinden het op onze school belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De afgelopen schooljaren heeft ons team zich verder geschoold in het zorgen voor en neerzetten van een positief pedagogisch klimaat. Wij werken hiervoor met de hele school benadering van PEP (Positief Educatie Programma). PEP vormt de basis voor ons dagelijks handelen. Dit ziet u terug in de duidelijke (positieve) leefregels die wij in school hanteren.

Positief Educatie Programma (PEP).
PEP richt zich op het creëren van een positief schoolklimaat, waarin welbevinden en betrokkenheid centraal staan. PEP vormt de basis voor ons dagelijks handelen. We hebben duidelijke (positieve) leefregels en de aanpak voorkomt pesten. We bevorderen bij onze leerlingen houding, vaardigheid, kennis en inzicht met betrekking tot eigen identiteit, die van anderen en de wijze waarop onze leerlingen onderdeel uitmaken van onze democratisch samenleving. Wij zien Obs Twekkelerveld als oefenplaats voor de kinderen.
Meer informatie is te vinden in ons PEP protocol, ons pestprotocol en ons protocol Burgerschap.