MR en OGR

Medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.
Obs Twekkelerveld heeft een MR en wordt op het moment vertegenwoordigd door 1 ouder en 2 personeelsleden. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder mee kunt praten over het beleid van onze school, in belang van uw kind. Daarom zijn we op zoek naar nog minimaal 1 andere ouder. Komt U onze MR versterken?

Als school vinden wij het belangrijk dat u weet wat de MR doet voor de school en wie uw aanspreekpunten zijn als u bijvoorbeeld een onderwerp op de agenda van de school wilt hebben. De twee leerkrachten die de MR vertegenwoordigen zijn juf Sandra en juf Stephanie.

Rechten MR
De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

Informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

Instemmingsrecht
Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Wat doet de MR?
In de praktijk komt het erop neer dat de MR ongeveer eens per 6 weken vergadert. Tijdens de vergadering informeert Mireille Post (locatiedirecteur) ons over de lopende zaken binnen de school. Ook legt zij voorgenomen besluiten van de school aan ons voor, waarover de MR moet adviseren of waarvoor instemming van de MR nodig is, alvorens de school tot een bepaald besluit over mag gaan. Een week na de vergadering gaat één afgevaardigde van de MR (op dit moment een personeelslid) naar de MR van Consent, waarvan Obs Twekkelerveld een onderdeel is.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u een keer een vergadering bijwonen? Of wilt u onze MR komen versterken? Laat het dan aan een van ons weten!

Oudergeledingraad

De ouders van de Oudergeledingraad, kortweg Ouderraad, helpen het gehele schooljaar bij het organiseren van feesten en activiteiten. Tevens leveren ze ideeën aan die kunnen leiden tot een nog betere aanpak van organisaties.
Twee ouders en twee leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een activiteit en organiseren die met behulp van gegevens die in een draaiboek staan. Zij regelen weer hulpouders, zodat het werk niet op de schouders van een paar mensen terecht komt.
Het werk van de OGR draagt bij aan het welbevinden van de kinderen op school. De school is een leerplaats, een leefplaats en een speelplaats, waar je later fijne herinneringen aan over houdt, mede dankzij de inspanningen van de OGR.

Contact